Om resultatservice

Kan vi bytte om på etapperekkefølgen i stafetter?
Ja – det kan man gjøre fritt, også under løpet. Den eneste forutsetningen er at resultatservice må vite hvilke brikkenumre (evt. løpernummer hvis man ikke har egen brikke) som hører til et lag. Dette gjøres i påmeldingen og endringer må registreres senest før resultatene kjøres ut. Alle løperne må være registrert i systemet.
Resultatsystemet bruker klokkeslettet for når en brikke registreres i mål, til å regne seg fram til når løperen startet. Løperen som startet først, antas å ha løpt 1. etappe, neste starttidspunkt gir 2. etappe osv. Hvis lagets 2. og 3. løper løper ut samtidig i fellesstart, vil den som stempler først på første post av disse to, bli plassert på 2. etappe og den siste på 3. etappe.

NB! Det er ikke mulig å bruke samme brikke to ganger i en stafett.


Jeg så at jeg manglet stempling på siste post da jeg fikk strekktidslappen. Jeg løp ut igjen og stemplet og vil gjerne ha godkjent løpet.
I henhold til reglene for o-løp er løpet avsluttet når løperen går i mål. Datasystemet er laget ut fra denne forutsetningen. Hvis en løper løper ut på nytt etter avlesning i mål, behandler systemet dette som om det er en ny løper som har startet et løp med den samme brikken. Systemet har ingen mulighet for å «oppdage» at det er den samme løperen som har plusset på løpet sitt med en ekstra postkvittering etter at han er registrert i mål. Konsekvensen er at begge løpene ender med diskvalifikasjon.

Resultatservice har i noen tilfelle korrigert slike situasjoner manuelt når løpere har henvendt seg til oss. Det tar tid å kontrollere stemplingen, finne ny sluttid, korrigere og legge ut nye resultater. Hvis brikken har gått i dvale etter avlesning, kan vi heller ikke beregne riktig sluttid. Det er også litt tilfeldig hvem som henvender seg og får slik service.

Vi vil gå bort fra denne praksisen. Løpere vil derfor ikke få rettet slike feil, men må forholde seg til at når de har gått i mål og fått lest brikken sin, så er løpet slutt og man kan ikke dra ut igjen og få nye poster registrert.

Vi nevner at løpene er mosjonsidrett. Ut fra denne målsetningen er løpet ikke bortkastet selv om man står som disket på resultatlisten…


Ved en feil tok jeg postene i litt annen rekkefølge, men vant ikke noe på det og vil gjerne ha godkjent løpet 
En o-løps-konkurranse er basert på at alle løperne løper samme løype. Hvis postene tas i en annen rekkefølge, er det ikke lenger samme løype og samme konkurranse. Resultatservice kan i heller ikke gå inn en vurdering av om løperen har tjent eller tapt på dette. Resultatet er at løperen diskes.


Jeg har passert 30 år og kan løpe både aktivt og i bedrift. Allikevel havner jeg i gjesteklasse på resultatlisten 
Noen løpere ønsker å fortsatt å stå som aktive også etter at de passerer 30 år. Det er derfor ingen automatikk i systemet som gjør om dette. Løpere som er registret som aktive, men som ønsker å delta i de vanlige bedriftsklassene etter fylte 30 år, må gi melding om at status «aktiv» skal slettes. Meldingen kan gis i sekretariatet på et løp eller på mail til resultatservice.


Jeg lånte en brikke og ga beskjed til arrangøren, men brikkeeier står oppført på resultatlisten, ikke jeg! 
Resultatservice er avhengig av at arrangørene registrerer alle lån og overbringer det til oss. Løpere som låner brikke av andre må derfor påse at de blir registrert i gult skjema(samme skjema som for leiebrikker). Registreringen må innholde lånebrikkens nummer, eget brikke- eller løpernummer og eget navn.


Brikken min sluttet å virke, men jeg har gjennomført løpet 
En del av brikkene begynner å bli gamle og vi har også hatt nyere brikker som har sluttet å virke. Hvis det kan dokumenteres at brikken har sluttet å virke under løpet, har vi har praktisert det slik at løperen får godkjent arrangørpoeng. Se poengsystemet for detaljer.

Levetiden for brikkene er oppgitt til ca 8 år for eldre brikker og 12 år eller 600 løp for nye brikker. Brikken er merket med de to siste sifrene i produksjonssåret. Løpere med gamle brikker oppfordres til å skifte dem ut i god tid. Nye brikker kan kjøpes på løpene.

Brikken legger seg i batterisparemodus når den ikke er i bruk. Dette skjer 2 timer etter siste kontakt med forstartenhet eller en postenhet, alternativt 4 minutter etter avlesing på målenhetene. For å unngå at batteriet trekker strøm når brikken er i batterisparemodus, må brikken oppbevares separat fra post-, start- og målenheter. Brikken må også oppbevares separat fra mobiltelefoner og andre radiosendere.

For løperbrikken gjelder en 5-års garanti under forutsetning av at brikken ikke er benyttet på mer enn 500 løp. Et løp defineres som at brikken har vært aktiv i mer enn 4 minutter. Detaljer om garantiordningen finnes under Oppslag > Løperbrikken på sidene våre.


Er det noen vits i å kjøpe brikke med display? 
STMBK har kun solgt løperbrikker av type 2, uten display, på løpene. Årsakene er at disse er vesentlig billigere. Prisen her er 400 kr mot ca 630 kr for type 3 med display. Brikker uten display er også mer robuste siden displayet kan knuses hvis man er uheldig. Displayet gir imidlertid noen fordeler som enkelte kanskje setter pris på.

  1. Tiden fra man stempler på forstart vises på displayet, man har derfor god kontroll med de 5 minuttene man kan bruke på å tegne inn postene og trenger ikke noen egen klokke for dette.
  2. Postkoden vises etter stempling. Man får bekreftet at stemplingen har fungert og kan også sjekke etterpå, for eksempel på vei til neste post, at postkoden er riktig hvis man er i tvil eller har mistet kontrollen med hvilke poster man har vært på.
  3. Brikken viser løpende tiden man har brukt fra start og erstatter klokke for dem som ønsker å ha den oversikten.
  4. Brikken inneholder også strekktidene, men dem får man jo på utskriften i mål uansett.

STMBK vil ikke ha lager av brikker med display. Vi kan imidlertid bestille slike for løpere som ønsker det. Send en e-post til resultatservice med navn, adresse, telefon og e-postadresse hvis du ønsker å kjøpe en slik. Vi samler opp bestillingene for å få lavest mulig pris. Bestilling vil skje i god tid neste sesong.


«Hvem møtte jeg på posten» stemmer ikke? 
Løperen stemplet foran kameraten på en post, men på listen er han plassert bak.

Hvem møtte jeg på posten?-funksjonen er basert på at klokkeslettet for stempling på hver enkelt post beregnes for alle løperne.

Brikken er bare en stoppklokke og innholder ikke noe klokkeslett. Tidene i brikken er antall sekunder fra den aktiveres på forstart (eller en post) og til hver enkelt stempling. Klokken i brikken stoppes ved avlesning på første brikkeleser i mål (Mål 1). Brikkeleseren inneholder en klokke som stilles ved jevne mellomrom. Klokkeslettet når brikken leses, hentes fra klokken i leseren og lagres sammen med avlesningene fra brikken. På den andre brikkeleseren i mål (Mål 2) lagres også brikkeinnholdet sammen med et klokkeslett, men dette er tidspunktet for avlesningen på denne leseren.

Forskjellen på de to avlesningene er altså at i den første leseren vil klokkeslettet være det tidspunktet da stoppeklokken i brikken ble stoppet. I den andre leseren vil klokkeslettet bare være det tidspunktet brikken ble lest og det er ingen sammenheng mellom dette klokkeslettet og stoppeklokken.

For å beregne klokkeslettet for passering på hver enkelt post, bruker resultatsystemet avlesningene fra Mål 1, som er det tidspunktet da stoppeklokken i brikken ble stoppet, og regner seg bakover fra dette klokkeslettet.

Det finnes noen feilmuligheter i forbindelse med dette.

  1. Hvis en løper ikke har lest av brikken på Mål 1, men kun på Mål 2, så vil også stoppeklokken i brikken stoppes ved avlesningen på Mål 2. Klokkeslettet her brukes i beregningen. Det gir i utgangspunktet ikke feil, men hvis da de to klokkene i hhv. Mål 1 og Mål 2 ikke går fullstendig synkront, så vil klokkeslettene for passering på postene for denne løperen ha et avvik ifht. de øvrige løperne. Resultatservice synkroniserer klokkene i de to MTR’ene med jevne mellomrom, men avvik kan oppstå.
  2. Hvis en løper leser av brikken på Mål 2 først og deretter Mål 1, blir stoppeklokken i brikken også stoppet på Mål 2. Men beregningsprogrammet bruker klokkeslettet fra Mål 1 som stopptidspunkt. Vi får da et klokkeslettsavvik på postene for denne løperen, som er lik den tiden som gikk mellom avlesningen på Mål 2 og Mål 1, sammen med eventuell tidsforskjell fra punkt 1.
  3. Normalt brukes avlesningene på Mål 1 i resultatberegningen, men hvis løperen blir disket ut fra denne avlesningen, blir avlesningen i Mål 2 brukt som kontroll. Da blir også denne avlesningen brukt i «Hvem møtte jeg på posten?». Da får løperen et passeringstidspunkt på postene som er like mye senere som tiden han brukte mellom avlesning på Mål 1 og Mål 2 samme med eventuell tidsforskjell fra punkt 1
  4. Hvis resultatservice ved en feil har lest inn MTR Mål 2 først i resultatsystemet, blir denne innlesningen brukt i «Hvem møtte jeg på posten?». Brikken er allerede stoppet ved avlesningen på Mål 1 slik at det ikke lenger er samsvar mellom det virkelige tidspunktet da klokken ble stoppet, og klokkeslettet som brukes fra Mål 2. Hvis alle løperne bruker nøyaktig 10 sekunder mellom avlesningen på Mål 1 og Mål 2 får dette ikke annen konsekvens enn at alle klokkeslettene på postene er 10 sekunder etter riktig tid. Nå bruker ikke alle løperne nøyaktig 10 sekunder mellom de to avlesningene og avviket fra riktig tid vil variere fra løper til løper.

Henger du fortsatt med? Det er ikke nødvendig. Bare pass på å stemple på Mål 1 først og deretter på Mål 2 når du kommer i mål!


Jeg er disket, men skjønner ikke hva jeg har gjort galt! 
En løper diskes kun hvis han mangler stempling på poster slik at de ikke utgjør en komplett løype, eller postene er tatt i feil rekkefølge. For hvert løp legges det ut en feilliste under strekktidene. Her kan man kontrollere hvilke poster som mangler hvis man er disket.


Jeg fikk ikke ut strekktidene for mitt eget løp på lappen i mål 
Hvis brikken ikke er nullstilt på forstarten, vil data fra tidligere løp fortsatt ligge i brikken. Strekktidsskriveren skriver alltid ut det første løpet i brikken. Løperen vil imidlertid bli registrert riktig av resultatsystemet siden dette bare benytter data i brikken som gjelder løpets dato.


Jeg brøt løpet men står allikevel som «disket» (eller med tid) 
Vi får ofte meldinger fra løpere som ønsker å stå oppført med «brutt» istedenfor med løpstid eller som «disket».
Da vi innførte datasystemet vårt, vår målet at det skulle være så lite tidkrevende som mulig å håndtere resultatservicen. All informasjon hentes derfor fra brikken. Hvis en løper har fullført en løype, dvs. stemplet på alle postene i riktig rekkefølge, har han fullført i vårt system. Har han ikke gjort dette, blir han disket. Begrepet brutt eksisterer ikke.

Alle løpere skal leses på brikkeleserne i mål for at vi skal ha kontroll med at samtlige er kommet inn og ikke ligger igjen med brukket rygg.


Jeg lot være å stemple på målposten for ikke å få registrert tid, men står allikevel på resultatlisten. 
Hvis løperen lar være å stemple på målposten, brukes tidspunktet for avlesningen av brikken etter mål, som innkomsttid. Hvis en løper av én eller annen grunn ikke ønsker å stå med tid på resultatlisten, må han derfor la være å stemple på minst én av postene før målposten. Han vil da stå som disket.


Jeg glemte å stemple på en post, men har vitner på at jeg var der.
Systemet vårt er kun basert på elektronisk kvittering på postene, bl.a. for å kontrollere at postene er tatt i riktig rekkefølge og for automatisk å finne ut hvilken løype løperen har løpt. Det er løperens ansvar å få denne kvitteringen. Andre bekreftelser kan ikke godtas, heller ikke vitner.


Ukjent løper??? Det er jo meg!! 
På nesten hvert eneste løp dukker det opp ukjente løpere. Vi registrerer at en brikke har vært ute og løpt, men siden vi ikke har telepatiske evner, aner vi ikke hvem som skjuler seg bak brikkenummeret. Vi vet ikke om dette er en mann eller kvinne eller vedkommendes alder. Derfor blir ukjent løpere, med unntak av løpere i nybegynnerløypa, plassert i en egne gjesteklasser.

Etterpå dukker løperen opp med melding til oss og vil gjerne bli plassert i riktig klasse og få sine poeng. For hver slik endring må vi oppdatere databasen, generere nye resultater, beregne poeng, skrive ut nye resultatlister på papir, generere strekktider og «hvem møtte jeg på posten», overføre alt sammen til nettet og til slutt laste opp oppdatert database til nettet. Dette er mye arbeid. Ofte må vi gjøre dette flere ganger etter hvert som nye løpere melder seg.

Det er derfor viktig at alle som løper med en brikke de ikke er registrert med i datasystemet vårt, sørger for å bli registrert i sekretariatet på riktig skjema før løpet. Da unngår vi alt dette merarbeidet og alle får sine poeng med én gang!

Vårt VIPPSNR er 135045

Aktuelt

Lik oss på facebook

Facebook Pagelike Widget